Resmi Gazete’de gösterildi! 10 bin liranın altındaki borçlar…

Sıhhat çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini içeren Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişim Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Abone ol

Kanuna bakılırsa, 1 Ocak 2029’a kadar sözleşmeli aile hekimi olarak çalışanlar, tıpta uzmanlık imtihanı sonuçlarına bakılırsa merkezi yerleştirmeye doğal olarak olmaksızın, Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapabilecek.

Hekim yada diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük yada vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla beraber makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan doktor ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına bakılırsa uzman olanlara, 26 bin gösterge rakamının, uzman olmayanlara 20 bin gösterge rakamının işyar aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla beraber ilave ödeme yapılacak. Her bir sıhhat tesisinde ek ödemeye esas işlemleri denetlemek suretiyle araştırma heyetleri oluşturulacak.

Sıhhat kurum ve kurumlarında bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri, personelin unvanı, görevi, disiplin durumu, emek verme şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, incelem, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde emek verme şeklinde unsurlar dikkate alınmak suretiyle ek ödemenin oranı Sıhhat Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Kanunla, personele dağıtılabilecek ek ödeme tutarları da belirleniyor. Sıhhat Bakanlığı bağış, faiz ve kira gelirleri dışındaki döner ana para gelirleri, Toplumsal Güvenlik Kurumundan elde edilmiş tüm kaynaklar ile öteki nakit kaynaklarını personele ek ödeme dağıtımında kullanabilecek.

Bakanlık döner ana para işletmeleri, sıhhat hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun teşviki, sıhhat kurum ve kurumlarının kendi imkanlarıyla karşılayamadıkları ihtiyaçların giderilmesi; eğitim, araştırma, geliştirme faaliyetlerinin ve bakanlık taşra teşkilatının desteklenmesi amacıyla yapılacak giderlere iştirak etmek için aylık gayrisafi kazançtan aylık eğitim edilen tutarın yüzde 6’sını geçmemek suretiyle, bakanlıkça belirlenecek oranı Bakanlık Döner Ana para Merkez Saymanlığı hesabına aktaracak.

Sıhhat Bakanlığı ve bağlı kurumlarının kadro ve pozisyonlarına atanan ve döner ana para gelirlerinden ek ödeme alan eğitim görevlilerine, en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 410’u, uzman doktor, tıpta uzmanlık mevzuatına bakılırsa uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine yüzde 335’i ve pratisyen doktor ve diş tabiplerine ise yüzde 265’i oranında, her ay herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın, merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme yapılacak.

İl sıhhat müdürlüğünün ve hastanelerin sözleşmeli pozisyonlarında istihdam edilen tabipler ile bakanlık yada bağlı kurumlarının kadrosunda tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına bakılırsa öteki kamu kurum ve kurumlarında uzmanlık eğitimi yada yan dal uzmanlık eğitimi yaptırılanlar için de bu yargı uygulanacak.

10 bin liranın altında olan borçlar terkin edildi

Sıhhat Bakanlığına bağlı sıhhat tesislerince, sıhhat sigortasından yararlanamayanlara sunulan sıhhat hizmet bedellerinden 31 Aralık 2021 evveliyatına kadar eğitim edilememiş alacak tutarları 10 bin lira ve altındaysa tamamı resen, alacak tutarının yarısının 10 bin liranın altında olması halinde 10 bin lira terkin edilerek, bakiye kısım eğitim edilecek.

Yükseköğretim Kanunu’nda meydana getirilen değişikle, üniversite hastanelerinde vazife meydana getiren personelin durağan(durgun) ek ödemelerinin de merkezi yönetim bütçesinden karşılanması amacıyla Sıhhat Bakanlığı ile paralel düzenleme yapılması öngörülüyor.

Merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme
Sıhhat Bakanlığı mensubunun merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme alması sağlanacak. Personele dağıtılabilecek ek ödeme tutarı belirlenirken, sıhhat kurum ve kurumlarının tek tek tahakkukları ya da gelirleri yerine Sıhhat Bakanlığının toplam gelirleri ve nakit imkanları esas alınarak personele ek ödeme yapılabilecek.

Kanunla, öğretim üyelerinin mesai saatleri haricinde üniversitede sundukları sıhhat hizmetlerinden dolayı aldıkları ilave ücretler için belirlenen tavan yükseltilecek.

Adli Tıp Kurumu mensubunun durağan(durgun) ek ödemeleri de merkezi yönetim bütçesinden karşılanacak. Döner ana para geliri, Adli Tıp Kurumunda ve birimlerinde görevli işyar ve sözleşmeli personele unvanı, görevi, sınıfı, emek verme şartları, hizmet nitelikleri, hizmete katkısı, performansı ve benzeri hususlar dikkate alınarak ödenebilecek.

Yapılacak ödemenin tavanı, ilgili personelin bir ayda alacağı aylık, yan ödeme ve her türlü tazminat toplamının, hizmetin niteliği itibarıyla görevin güçlük ve risk derecesi yüksek olduğu belirlenen personel ile otopsi görevlileri için yüzde 215’e, öteki personel için ise yüzde 200’e çıkarılacak.

Sözleşmeli olarak istihdam edilen personele yapılacak ek ödemenin tutarı ise aynı birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali personel esas alınarak belirlenecek. Bunlara yapılacak ek ödeme hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek ek ödeme üst sınırını geçemeyecek.

Kanunla, uzman doktor, tıpta uzmanlık mevzuatına bakılırsa uzman, doktor, diş tabibi ve eczacı kadro ve pozisyonlarına yapılacak ilk kere yada tekrardan atamalara ve kuraya ilişkin şartlar da düzenleniyor. Kura ve bunların Sıhhat Bakanlığındaki atamalarına ilişkin usul ve esaslar Sıhhat Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini, ilgili dalda tıpta uzmanlık mevzuatına bakılırsa uzman olan profesör, doçent, tabip öğretim üyesi, eğitim görevlisi ve başasistanlar verecek. Hekim öğretim üyesi ve başasistanların tıpta uzmanlık eğitimi verebilmeleri için uzmanı oldukları alanda fiilen minimum bir yıl çalışmış olmaları koşul olacak.

Kanun, Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sıhhat Çalışanı Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişim Yapılması Hakkında Kanun’da değişim yapıyor. Buna bakılırsa, ilgili kanun kapsamında devlet hizmeti yükümlülüğünü meydana getiren personel, bulundukları ilde ilgili kanuna doğal olarak sözleşmeli sıhhat çalışanı olarak çalışabilecek.

Pozisyon yetersizliği sebebiyle sözleşmeli personel istihdamında güçlük yaşandığında, bu güçlüğü aşmak suretiyle pozisyon sayısı artırılacak.

Eğitim aile sağlığı merkezi yada eğitim aile hekimliği birimlerinde vazife meydana getiren öğretim üyeleri ve eğitim görevlilerine aslolan kurumlarında da ödeme yapılacak.

Sıhhat Bakanlığı araştırmacı kadrosunda bulunan personele döner ana para bütçesinden meydana getirilen ek ödeme, uygulama birliğinin sağlanmasını teminen merkezi yönetim bütçesinden yapılacak.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.